เจ้าหน้าที่

นางสาว วริศรา ดำรงผล

ประวัติการศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ / มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา

เจ้าหน้าที่

นาย ณรงค์ แสงเลิศกตัญญู

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์

เจ้าหน้าที่

นางสาวปารีรัฐ วิชัยดิษฐ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะโบราณคดี สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำแหน่ง

เลขานุการคณบดี

เจ้าหน้าที่

นางสาว พัชรินทร์ ชนะเพีย

ประวัติการศึกษา

 

ตำแหน่ง

นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ

 

นางสาว ยลธิดา ประสิทธิเวช

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่

นาย วรวุฒิ เบ้าหัวดง

ประวัติการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ เอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ธนบุรี

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์

เจ้าหน้าที่

นาย กฤตเมธ สุธรรมวุฒินันท์

ประวัติการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์

เจ้าหน้าที่

นางสาว กัญญา บุญคำ

ประวัติการศึกษา

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สบ.) คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่สารบรรณ

เจ้าหน้าที่

นาย วรวัฒน์ ภูจอมแก้ว

ประวัติการศึกษา

 

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์

 

เจ้าหน้าที่

นาง กนกพร ธรรมวณิช

ประวัติการศึกษา

 

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 

เจ้าหน้าที่

นางสาว อัมพันธ์ ธนไพศาลกิจ

ประวัติการศึกษา

 

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 

เจ้าหน้าที่

นางสาว ปัทมา อินทพงษ์

ประวัติการศึกษา

 

ตำแหน่ง

นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ

 

เจ้าหน้าที่

นางสาว นิพัฒน์ กาฬพันธ์

ประวัติการศึกษา

 

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด

Email:

เจ้าหน้าที่

นาย สมชาย คำภิโล

ประวัติการศึกษา

 

ตำแหน่ง

พนักงานขับรถ

 

Email:

เจ้าหน้าที่

นาย อรรถวุฒิ แตงเหลือง

ประวัติการศึกษา

 

ตำแหน่ง

พนักงานขับรถ

 

Email:

เจ้าหน้าที่

นาย วิรัตน์ นามีผล

ประวัติการศึกษา

 

ตำแหน่ง

พนักงานขับรถ

 

Email:

เจ้าหน้าที่

นางสาว ยุวลักษณ์ นาคสวัสดิ์

ประวัติการศึกษา

 

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ