นางสาวปารีรัฐ วิชัยดิษฐ

นางสาวปารีรัฐ วิชัยดิษฐ

เลขานุการคณบดี

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะโบราณคดี สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาว กัญญา บุญคำ

นางสาว กัญญา บุญคำ

สารบรรณและธุรการ

ประวัติการศึกษา

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สบ.) คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นาง กนกพร ธรรมวณิช

นาง กนกพร ธรรมวณิช

การเงิน-บัญชีและพัสดุ

ประวัติการศึกษา

 

นางสาว อัมพันธ์ ธนไพศาลกิจ

นางสาว อัมพันธ์ ธนไพศาลกิจ

การเงิน-บัญชีและพัสดุ

ประวัติการศึกษา

 

นาย ณรงค์ แสงเลิศกตัญญู

นาย ณรงค์ แสงเลิศกตัญญู

โสตทัศนูปกรณ์

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

นาย วรวัฒน์ ภูจอมแก้ว

นาย วรวัฒน์ ภูจอมแก้ว

โสตทัศนูปกรณ์

ประวัติการศึกษา

 

นาย วรวุฒิ เบ้าหัวดง

นาย วรวุฒิ เบ้าหัวดง

โสตทัศนูปกรณ์

ประวัติการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ เอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ธนบุรี

นาย กฤตเมธ สุธรรมวุฒินันท์

นาย กฤตเมธ สุธรรมวุฒินันท์

โสตทัศนูปกรณ์

ประวัติการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

นางสาว ยุวลักษณ์ นาคสวัสดิ์

นางสาว ยุวลักษณ์ นาคสวัสดิ์

การจัดการเรียนการสอนและบริการการศึกษา

ประวัติการศึกษา

 

นางสาว วริศรา ดำรงผล

นางสาว วริศรา ดำรงผล

กิจการนักศึกษา

ประวัติการศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ / มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นางสาว พัชรินทร์ ชนะเพีย

นางสาว พัชรินทร์ ชนะเพีย

นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ

ประวัติการศึกษา

 

นางสาว ปัทมา อินทพงษ์

นางสาว ปัทมา อินทพงษ์

นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ

ประวัติการศึกษา

 

นางสาว ยลธิดา ประสิทธิเวช

นางสาว ยลธิดา ประสิทธิเวช

ประกันคุณภาพการศึกษาและสารบรรณ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

นางสาว นิพัฒน์ กาฬพันธ์

นางสาว นิพัฒน์ กาฬพันธ์

ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์

ประวัติการศึกษา

 

นาย สมชาย คำภิโล

นาย สมชาย คำภิโล

ยานพาหนะ

ประวัติการศึกษา

 

นาย อรรถวุฒิ แตงเหลือง

นาย อรรถวุฒิ แตงเหลือง

ยานพาหนะ

ประวัติการศึกษา

 

นาย วิรัตน์ นามีผล

นาย วิรัตน์ นามีผล

ยานพาหนะ

ประวัติการศึกษา