นางสาวกัญญา บุญคำ

ประวัติการศึกษา

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สบ.) คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการศึกษา

นางสาวลักขณา นามวงษ์

ประวัติการศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

nw.lakki@gmail.com:nw.lakki@gmail.com

บัญชี

นางสาววาสนา กองสนั่น

ประวัติการศึกษา

บัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

นางสาวปารีรัฐ วิชัยดิษฐ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะโบราณคดี สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวยลธิดา ประสิทธิเวช

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

นางสาววริศรา ดำรงผล

ประวัติการศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ / มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นางสาวชลธิชา พวงลำเจียก

ประวัติการศึกษา

สาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เจ้าหน้าฝ่ายสนับสนุนการศึกษา

นางสาวนิภาพร ตีระมาตย์

ประวัติการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา

นายบวร พิมพ์พิพัฒน์

ประวัติการศึกษา

MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยสยาม
BBA บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสยาม

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวอรทัย ผิวขาว

ประวัติการศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา การบัญชี-การบัญชีการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

นางสาวยลดา มูลทอง

ประวัติการศึกษา

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นายณรงค์ แสงเลิศกตัญญู

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

นายกฤตเมธ สุธรรมวุฒินันท์

ประวัติการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

นายวรวุฒิ เบ้าหัวดง

ประวัติการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ เอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ธนบุรี

นักวิชาการศึกษา

นายศิริวัฒน์ เหมชาติ

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต ภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา สาขาเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
  • ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ เอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม