คณบดี

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี

ประวัติการศึกษา

 • – วท.บ. (การแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • – แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราช รุ่นที่ ๗๗ (พ.ศ. ๒๕๑๕) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • – ประกาศนัยบัตรชั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก อายุรศาสตร์)
 • – วุฒิบัตร (อายุรศาสตร์ทั่วไป) (พ.ศ. ๒๕๑๙) แพทยสภา
 • – Certificate, Fellowship with Highest Honor in Infectious Diseases, University of California , San Diego, USA
 • – M.Sc. (Clinical Epidemiology) University of Newcastle, Australia
 • – หนังสืออนุมัติ สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ แพทยสภา
 • – หนังสืออนุมัติ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
 • – FACP (American College of Physicians)

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

2547 อว.โรคติดเชื้อ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
2532 M.Sc. Clinical Epidemiology, The University of Newcastle, Australia
2519 วว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา
2515 พ.บ.แพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รองคณบดีฝ่ายคลินิก

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.เฉลิม วราวิทย์

ประวัติการศึกษา

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

2517 M.Ed.แพทยศาสตรศึกษา, University of Illinois, U.S.A.
2509 The American Board of Pediatrics, U.S.A.
2509 The Subspecialty American Board of Pediatric Cardiology of The American Board of Pediatrics, U.S.A.
2503 พ.บ.แพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

รองคณบดีฝ่ายปรีคลินิก

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ รัตนพานี

ประวัติการศึกษา

 • – Ph.D. (Physical Chemistry), University of Aston, Birmingham, UK
 • – วท.บ.(เคมี) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

2516 Ph.D.Physical Chemistry, Aston university, UK
2512 วท.บ.เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.บุญเจือ ธรณินทร์

ประวัติการศึกษา

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

2512 Dr.med(Magna cum Laude) เภสัชวิทยาระบบภูมิคุ้มกัน, Albert Ludwig Universität, Freiburg, Germany
2505 พ.บ.แพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์ สุดจิตร เมืองเกษม

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

 

Email:suchit_m@yahoo.com