ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี

ประวัติการศึกษา

  • วท.บ. (การแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราช รุ่นที่ ๗๗ (พ.ศ. ๒๕๑๕) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนัยบัตรชั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก อายุรศาสตร์)
  • วุฒิบัตร (อายุรศาสตร์ทั่วไป) (พ.ศ. ๒๕๑๙) แพทยสภา
  • Certificate, Fellowship with Highest Honor in Infectious Diseases, University of California , San Diego, USA
  • M.Sc. (Clinical Epidemiology) University of Newcastle, Australia
  • หนังสืออนุมัติ สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ แพทยสภา
  • หนังสืออนุมัติ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
  • FACP (American College of Physicians)

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ รัตนพานี

ประวัติการศึกษา

Ph.D. (Physical Chemistry), University of Aston, Birmingham, UK
วท.บ.(เคมี) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่