อาจารย์ปรีคลินิก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ เอกสิทธิกุล

ประวัติการศึกษา

 • ปรด. ชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาบัณฑิต ชีวเคมี มหิดลหมาวิทยาลัย
 • บัณฑิตเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ปรีคลินิก

ดร.เจนวิทย์ นพวรท

ประวัติการศึกษา

 • Biochemistry(international) faculty Of science Mahidol university
อาจารย์ปรีคลินิก

ดร.ธิดารัตน์ เนติกุล

ประวัติการศึกษา

Medical Microbiology (Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University)

อาจารย์ปรีคลินิก

ดร.สรัญญา ศิริบาล

ประวัติการศึกษา

 • อายุรศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ปรีคลินิก

ดร.ศักรินทร์ ภูผานิล

ประวัติการศึกษา

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ชีววิทยา) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Ph.D. in Applied Biological Sciences, Chulabhorn Graduate Institute
 • (Visiting scholar at Biology department, Massachusetts Institute of Technology, USA)
 • (Visiting scholar at Natural Sciences and Science Education, National Institute of Education, Singapore)
อาจารย์ปรีคลินิก

นพ.วีระพล ธีระพันธ์เจริญ

ประวัติการศึกษา

 • 2553 อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ แพทยสภา
 • 2547 อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
 • 2534 Certificate in Statistical Epidemiological and Operational Methods applied in Medicine and Public Health , Ecole de Sante Publique, University of Brussels, Belgium
 • 2526 วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2524 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิค คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2520 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2518 วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ปรีคลินิก

นายปรีชา บรรจงเจริญเลิศ

ประวัติการศึกษา

ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

อาจารย์ปรีคลินิก

นางสาวอมรรัตน์ ยืนยงวัฒนกุล

ประวัติการศึกษา

 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(กายวิภาคศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ปรีคลินิก

นางสัตพร เจริญสุข

ประวัติการศึกษา

 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ปรีคลินิก

นางสาวเฉลิมขวัญ รุ่งสว่าง

ประวัติการศึกษา

 • หลักสูตรวิทยศาสตร์การแพทย์ สาขากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ปรีคลินิก

นายบุตรโต นามบุญเรือง

ประวัติการศึกษา

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ปรีคลินิก

นางสาวนันธนิดา มงคล

ประวัติการศึกษา

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาการแพทย์ คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ฺวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ปรีคลินิก

ผศ.นพ. ไพศาล ลีละชัยกุล

ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตร์ บัณฑิต
อาจารย์ปรีคลินิก

ดร. นพวรรณ ผลพานิช

ประวัติการศึกษา

 • Ph.D. กายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล