รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.บุญเจือ ธรณินทร์

ประวัติการศึกษา

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

2512 Dr.med(Magna cum Laude) เภสัชวิทยาระบบภูมิคุ้มกัน, Albert Ludwig Universität, Freiburg, Germany
2505 พ.บ.แพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

รองคณบดีฝ่ายคลินิก

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.เฉลิม วราวิทย์

ประวัติการศึกษา

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

2517 M.Ed.แพทยศาสตรศึกษา, University of Illinois, U.S.A.
2509 The American Board of Pediatrics, U.S.A.
2509 The Subspecialty American Board of Pediatric Cardiology of The American Board of Pediatrics, U.S.A.
2503 พ.บ.แพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

อาจารย์ปรีคลินิก

ศาสตราจารย์ นพ.สมเกียรติ วงษ์ทิม

ประวัติการศึกษา

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

2540 อว.อายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤต แพทยสภา
2533 อว.อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2532 Fellowship Training Program in Pulmonary, Allergy and Clinical Immunology, Tulane Medical Center, Louisiana, USA
2524 พ.บ.แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ปรีคลินิก

รองศาสตราจารย์ ดร.มลวิภา วงษ์สกุล

ประวัติการศึกษา

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

2535 (มี.ค. – พ.ย.) Researching awarded from CIDA, Department of Immunology, University of Alberta, Edmonton, Canada
2525 (มี.ค.) – 2526(ก.พ.) Post Doctoral researching awarded from WHO, Flinders Medical Centre, South Australia
2522 ปร.ด.จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2516 วท.ม.จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2514 วท.บ.เทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

อาจารย์ปรีคลินิก

รองศาสตราจารย์ ดร.มาลินี ไทยรุ่งโรจน์

ประวัติการศึกษา

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

2533 Ph.D.Medical Sciencesม Hiroshima University, Japan
2519 สพ.บ.สัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

อาจารย์ปรีคลินิก

รองศาสตราจารย์ นพ.วิบูลย์ ฤทธิทิศ

ประวัติการศึกษา

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

2547 อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
2533 พ.บ.แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2520 วท.ม.เภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

 

อาจารย์ปรีคลินิก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ไพศาล ลีละชัยกุล

ประวัติการศึกษา

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

2521 Certificate of Proficiency in Anatomical Pathology แพทยสภา
2519 Diploma in Clinical Science (Pathology) มหาวิทยาลัยมหิดล
2518 Practitioner in Medicine License แพทยสภา
2517 พ.บ.แพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2515 B.Sc.คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

อาจารย์ปรีคลินิก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ เอกสิทธิกุล

ประวัติการศึกษา

 • – ปรด. ชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • – มหาบัณฑิต ชีวเคมี มหิดลหมาวิทยาลัย
 • – บัณฑิตเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

2544 ปร.ด.ชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2530 วท.ม.ชีวเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
2518 วท.บ.เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ปรีคลินิก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย ชูปรีชา

ประวัติการศึกษา

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

2542 Ph.D.Physiological Sciencesม U. of Arizona, USA.
2526 วท.ม.สรีรวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
2522 วท.บ.ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

อาจารย์ปรีคลินิก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรณิกา ขนบดี

ประวัติการศึกษา

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

2543 Ph.D.กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2536 M.Sc.ประสาทวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2532 B.Sc.พยาบาลและผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

อาจารย์ปรีคลินิก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.จิตวัต รุ่งเจิดฟ้า

ประวัติการศึกษา

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

2547 อว.พยาธิวิทยาคลินิก แพทยสภา
2546 อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
2534 วว.อายุรศาสตร์โรคเลือด ศิริราชพยาบาล
2531 พ.บ.แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

อาจารย์ปรีคลินิก

อาจารย์ นพ.วีระพล ธีระพันธ์เจริญ

ประวัติการศึกษา

 • – 2553 อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ แพทยสภา
 • – 2547 อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
 • – 2534 Certificate in Statistical Epidemiological and Operational Methods applied in Medicine and Public Health , Ecole de Sante Publique, University of Brussels, Belgium
 • – 2526 วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • – 2524 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิค คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • – 2520 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • – 2518 วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

2553 อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
2547 อว.เวชศาสตร์ป้องกัน แพทยสภา
2526 วว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา
2520 พ.บ.แพทยศาสตร์ แพทยสภา
2518 วท.บ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ แพทยสภา
อาจารย์ปรีคลินิก

อาจารย์ พ.ต.อ.นพ.ฉัตรชัย อังสุโรจน์

ประวัติการศึกษา

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

2514 พ.บ.แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2521 วว.ศัลยศาสตร์ แพทยสภา
2545 อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา

 

อาจารย์ปรีคลินิก

อาจารย์ นพ.ประเสริฐ หลุยเจริญ

ประวัติการศึกษา

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

2547 อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
2526 วว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา
2518 พ.บ.แพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2516 วท.บ.วิทยาศาตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

อาจารย์ปรีคลินิก

อาจารย์ ดร.เจนวิทย์ นพวรท

ประวัติการศึกษา

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

2555 ปร.ด.ชีวเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
2545 วท.บ.เคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

อาจารย์ปรีคลินิก

อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล ศุภกมลเสนีย์

ประวัติการศึกษา

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

2556 ปร.ด.ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2546 วท.บ.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

อาจารย์ปรีคลินิก

อาจารย์ ดร.สรัญญา ศิริบาล

ประวัติการศึกษา

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

2552 Ph.D. Tropical Medicine (International program) คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดล
2544 วท.บ. เทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล

 

อาจารย์ปรีคลินิก

อาจารย์ ดร.ศักรินทร์ ภูผานิล

ประวัติการศึกษา

 • – วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ชีววิทยา) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • – Ph.D. in Applied Biological Sciences, Chulabhorn Graduate Institute
 • – (Visiting scholar at Biology department, Massachusetts Institute of Technology, USA)
 • – (Visiting scholar at Natural Sciences and Science Education, National Institute of Education, Singapore)

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

2557 ปร.ด. Applied Biological Sciences สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
2551 วท.บ.ชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

 

อาจารย์ปรีคลินิก

อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ เนติกุล

ประวัติการศึกษา

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

2556 ปร.ด.จุลชีววิทยาการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2548 วท.บ.เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

อาจารย์ปรีคลินิก

อาจารย์ ดร.ศราวุธ ลาภมณีย์

ประวัติการศึกษา

– 2560  Doctor of Philosophy in Neurosciences
Doctoral School of Life and Health Sciences
University of Strasbourg, France
– 2560  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
– 2554  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
– 2551  วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

2560 Ph.D. (ประสาทวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยสตารส์บูร์ก
2560 ปร.. (สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
2554 วท.ม. (สรีรวิทยาการออกกำลังกาย) มหาวิทยาลัยมหิดล
2551 วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ปรีคลินิก

อาจารย์ ดร.ธันย์นิชา แซ่เล้า

ประวัติการศึกษา

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

2559 ปร.ด.กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2550 วทบ.กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

อาจารย์ปรีคลินิก

อาจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สินพิทักษ์กุล

ประวัติการศึกษา

 • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สรีรวิทยา) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Visiting researcher scholar at Division of Chronic Kidney Disease Pathophysiology, The University of Tokyo, Graduate School of Medicine, Tokyo, Japan
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สรีรวิทยา) คณะบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

2561 วท.ด. สรีรวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2553 วท.ม. สรีรวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2549 วท.บ. กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

อาจารย์ปรีคลินิก

อาจารย์ อมรรัตน์ ยืนยงวัฒนกุล

ประวัติการศึกษา

 • – วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(กายวิภาคศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

2552 วท.ม.กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2547 วท.บ.กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

อาจารย์ปรีคลินิก

อาจารย์ สัตพร เจริญสุข

ประวัติการศึกษา

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

2552 วท.ม.กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2548 วท.บ.กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

อาจารย์ปรีคลินิก

อาจารย์ นันธนิดา มงคล

ประวัติการศึกษา

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

2555 วท.ม.จุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2552 วท.บ.จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

อาจารย์ปรีคลินิก

อาจารย์ บุตรโต นามบุญเรือง

ประวัติการศึกษา

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

2556 วท.ม.กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2554 พทป.บ.การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยมหิดล