No comments yet

บรรยากาศงาน smstfirstdate 2018 ที่ธรรมศาสตร์รังสิต ในวันที่ 15 กรกฎาคม 61

วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

 SMSTfirstdate 2018

กิจกรรมงานแรกพบ สพท. ประจำปี 2018 ในวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

– ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน –

ภาพทั้งหมด

Post a comment

HappyNewYear2561