No comments yet

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นแพทย์ที่ดีและเก่งให้ผู้ป่วยและชุมชน สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

เป็นโครงการเตรียมความพร้อมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จัดขึ้นในวันที่ 3-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ณ บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. ทราบและเข้าใจหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและทราบถึงจุดเน้นของการเรียนการสอนตามหลักสูตร
  2. เข้าใจวิธีการเรียนวิชาต่าง ๆ ให้เรียน “ดี และ เก่ง และมีความสุข”
  3. มีความรับผิดชอบ สุภาพ ซื่อสัตย์ มีวินัย และ ร่วมทำงานแบบกลุ่ม (Teamwork)  อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ ตระหนักในความสำคัญของเกียรติศักดิ์และจริยธรรมของวิชาชีพแพทย์
    รวมทั้งตระหนักถึงความรู้สึกและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของผู้ป่วย
  5. พัฒนาทักษะเบื้องต้นในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษาและการประกอบวิชาชีพแพทย์

– ดูภาพกิจกรรม –

Post a comment

HappyNewYear2561