No comments yet

นักศึกษาแพทย์ปี 2 เข้าศึกษาดูงานบริการสุขภาพ ณ สวนผึ้ง

ด้วยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดการเรียนการสอนรายวิชา ๒๔๐-๒๑๓ เวชปฏิบัติในอาเซียน (Medical Practice in ASEAN)ให้แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๒
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ นักศึกษาแพทย์เข้าศึกษาดูงานบริการสุขภาพความแตกต่างและความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนต่างเชื้อชาติและวัฒนธรรม
ในพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาแพทย์

ดูภาพกิจกรรม

Post a comment

HappyNewYear2561