Comments are off for this post

ศึกษาดูงาน โครงการการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ชั้นปีที่ ๑ เข้าศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติที่ ๖ “พอดีพอเพียง”
วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐–๑๒.๐๐ น.

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ๑๐๐-๑๐๑ หลักเศรษฐศาสตร์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(Principles of Economics and Philosophy of Sufficiency Economy)
เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนหมวดการศึกษาทั่วไป ของคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งสอนโดย ศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง

ดูภาพกิจกรรม

Comments are closed.