No comments yet

วันไหว้ครูมหาวิทยาลัยสยาม วันที่ 30 สิงหาคม 2561

วันที่  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร ๑๒ ชั้น ๔

วันไหว้ครูมหาวิทยาลัยสยาม

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ และนักศึกษาปัจจุบันได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูและคณาจารย์ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ดีให้กับนักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสยาม

โดยในพิธีมีการมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และมีนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ได้รับรางวัล ดังนี้
๑. นศพ.ทรงสิทธิ์ รัศมีรัถยาธรรม รับรางวัลทุนการศึกษาสำหรับผลการเรียนดี
๒.นศพ.ศุภณัฐ งามเสงี่ยม รับรางวัลนักศึกษาผู้ทำกิจกรรมดีเด่น
๓.นศพ.พชร คำมี รับประกาศนียบัตรในฐานะเป็นกรรมการสโมสรกลางมหาวิทยาลัย

ในการนี้มีนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๑ เข้าร่วมพิธี

– ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน –

ภาพทั้งหมด

Post a comment

HappyNewYear2561