No comments yet

ลงพื้นที่โรงพยาบาลไทรน้อย วันที่ 16 สิงหาคม 2561

วันที่  16 สิงหาคม 2561  โรงพยาบาลไทรน้อย

ลงพื้นที่โรงพยาบาลไทรน้อย

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม นำโดย พ.ต.ท.นพ.ฉัตรชัย อังสุโรจน์, อ.นพ.วีระพล ธีระพันธ์เจริญ และ ผศ.นพ.จิตวัตร รุ่งเจิดฟ้า นำนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ศึกษาดูงานระบบสาธารณสุขเบื้องต้น ณ รพ.ไทรน้อย และ รพ.สต เฉลิมพระเกียรติ จ.นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแพทย์มีความเข้าใจระบบการให้บริการสาธารณสุขในระดับที่แตกต่างกันของประเทศ มีเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วยที่มารับบริการ และมีเจตคติที่ดีต่อบุคลากรในวิชาชีพที่เป็นผู้เกี่ยวของกับการบริการของระบบสุขภาพ อีกทั้งยังเพิ่มทักษะแก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ให้มีความพร้อมต่อการเรียนการสอนระดับปรีคลินิก พัฒนาพัฒนาศักยภาพของตนต่อการเรียนรู้ การทำงานเป็นทีม ตลอดจนนำไปประยุกต์กับการประกอบวิชาชีพและการศึกษาต่อในระดับทีสูงขึ้นในการเรียน ได้อย่างราบรื่น

– ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน –

ภาพทั้งหมด

Post a comment

HappyNewYear2561