Comments are off for this post

พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษานักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้ารับใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้นตรี
ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (12)

ในการนี้ มีนักศึกษาของคณะฯสอบผ่านทั้งสิ้นจำนวน 42 คน

ดูภาพกิจกรรม

Comments are closed.