No comments yet

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง เรื่อง ความร่วมมือในการเป็นหน่วยฝึกปฏิบัติงาน ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง เรื่อง ความร่วมมือในการเป็นหน่วยฝึกปฏิบัติงาน
ระหว่าง มหาวิทยาลัยสยาม และ กระทรวงสาธารณสุข
ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ ทำเนียบองคมนตรี

– ดูภาพกิจกรรม –

Post a comment

HappyNewYear2561