No comments yet

ประชุมวิชาการสมุนไพรแห่งชาติหัวข้อ Champion Products ปี 2561

 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน

การพัฒนาสมุนไพรไทยทั้งภาครัฐและเอกชน จัดประชุมวิชาการสมุนไพรแห่งชาติในหัวข้อหลัก Champion Products ใน

ประเด็น “ศักยภาพสมุนไพร…สร้างเศรษฐกิจไทยยั่งยืน ” (Samunprai Thai for Sustainable Economy)

ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน พ.ศ.2561 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นเวทีให้ผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

สมุนไพรไทย ได้นำเสนอผลงานวิชาการ วิจัย นวัตกรรม เกิดความเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัยกับผู้ประกอบการ

อันจะส่งผลให้เกิดทิศทางที่ชัดเจนในการวางแผนพัฒนาสมุนไพรให้ครบวงจรและยั่งยืน พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์

ออกสู่ตลาดและสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศต่อไป

โดยในงานนี้ ท่านคณบดี ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี ได้ร่วมเปิดตัวโครงการวิจัยเรื่อง 

ศึกษาประสิทธิผลสารสกัดฟ้าทะลายโจรในการรักษาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลัน

ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามด้วย

 

ดูภาพกิจกรรม

ดูวีดีโอในงาน 1

ดูวีดีโอในงาน 2

Post a comment

HappyNewYear2561