• ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2560

• ประกาศคณะแพทยศาสตร์ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน ปีการศึกษา 2560

• ประกาศเรื่องสถานที่สำหรับเข้ารับการสอบข้อเขียน ปีการศึกษา 2560

• ประกาศเรื่องข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2560

เปิดร้องเรียนการสอบตรง สำหรับผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2560

• ประกาศเรื่องการปฏิบัติตนของผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก ข้อเขียน ปีการศึกษา 2560

• ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน การรายงานตัว การสอบสัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2560

• ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกและผู้อยู่ในอันดับสำรอง เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2560 NEW!!!

• ขออุทธรณ์การสอบคัดเลือกเข้าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม NEW!!!