ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย และทดสอบจิตเวช เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสยาม  ผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย  ประจำปีการศึกษา 2557

 

http://www.medsiamu.com/attachments/article/0/05..2557.pdf